top of page

התערבות אינטנסיבית לילדים עם אוטיזם

מאפיינים אלו צריכים להיות נראים בשלבים של הערכה והתערבות
  • תיאור רמות שונות של התנהגות ברמת הבסיס, כאשר קובעים מטרות התנהגותיות.
  • התמקדות ביצירת יחידות קטנות של התנהגות אשר יחד מובילות לשינויים תפקודיים גדולים ומשמעותיים, אשר מתייחסים לשיפור בבריאות ועצמאות.
  • איסוף, כימות וניתוח של נתונים מתצפיות ישירות של מטרות התנהגותיות במהלך התערבות ומעקב, על מנת למקסם ולשמר התקדמות אל מטרות התנהגותיות.
  • דגש על הבנת הפונקציה הנוכחית וערכם/חשיבותם בעתיד של התנהגויות המיועדות להתערבות.
  • מאמצים לתכנון, הקמה וניהול סביבת ההתערבות על מנת להפחית קשיי התנהגות ולמקסם תדירות של שיפור והצלחה.
  • שימוש בתוכנית אישית, מתוכננת היטב ומפורטת אשר מנצלת תהליכים התנהגותיים של חיזוק ותהליכים התנהגותיים נוספים, להבדיל משימוש בשיטות או טכניקות אשר עליהם אין הסכמה מבוססת מחקרית לגבי יעילותם, על ידי פרסומים בכתבי עת עם ביקורת עמיתים (peer reviewed publications).
  • דגש על הערכה מתמשכת בתדירות גבוהה, ניתוח והתאמות של תוכנית הטיפול (על ידי מנתח התנהגות מוסמך) אשר מבוסס על התקדמות המטופל, כנגזרת של תצפיות וניתוח נתונים אובייקטיבי.
  • שימוש בפרוטוקול אשר מיושם שוב ושוב, בתדירות גבוהה ובעקביות בסביבות שונות, עד אשר המטופל מסוגל לתפקד באופן עצמאי במצבים מרובים.
  • תמיכה ואימון ישיר של בני משפחה ואנשי מקצוע מעורבים נוספים, על מנת לקדם תפקוד אופטימלי, הכללה ושימור של שיפורים התנהגותיים.
  • הנחייה, ניהול והשגחה על ידי מנתח התנהגות עם מומחיות והכשרה פורמאלית בניתוח התנהגות יישומי וטיפול בתחום האוטיזם.

 

תורגם מתוך, וכל הזכויות שמורות ל:

Guidelines – Health Plan Coverage of Applied Behavior Analysis Treatment for Autism Spectrum Disorder, Ver. 1.1

Copyright© 2012 by the Behavior Analyst Certification Board, INC (“BACB”) All rights reserved

bottom of page