top of page

ניתוח התנהגות יישומי
Applied Behavior Analysis (ABA)

ניתוח התנהגות יישומי מהווה גישה אשר צמחה מתוך תחום המחקר המדעי של התנהגות ועקרונות הלמידה. הנחת היסוד של ניתוח התנהגות יישומי הינה שהתנהגות האדם נקבעת על ידי אירועים שהתרחשו בעבר ובהווה, בשילוב השפעתם של גורמים אורגניים ופיזיולוגיים של האדם

ניתוח התנהגות יישומי מורכב מתכנון, יישום והערכה של שינויים והתאמות בסביבה על מנת לייצר שינויים בעלי משמעות חברתית. הגישה כוללת תהליכים של תצפית ישירה, מדידה והערכה תפקודית על מנת להבין את ההקשרים בין התנהגות לסביבה

תהליכי ההתערבות מתמקדים בביצוע שינויים בסביבה של האדם, אשר כוללים שינויים בגירויים מקדימים ובתוצאות של התנהגות על מנת לייצר שינויים מעשיים ומשמעותיים. על מנת להגיע להשערות ולהבנות לגבי משתנים אלו, מנתחי התנהגות משתמשים במגוון רחב של תהליכי הערכה מקצועיים

מנתחי התנהגות מוסמכים בדרגות שונות פועלים בארץ במסגרות של בתי ספר וגנים של חינוך כללי ומיוחד, מעונות יום שיקומיים, מרכזי דיור ותעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים וכן באופן פרטי עם משפחות רבות. מכיוון שמדובר בתחום אשר מתייחס להתנהגות ותהליכי למידה, ניתוח התנהגות יישומי הינה גישה יעילה להתמודדות וטיפול במגוון רחב של אוכלוסיות וסביבות

מאפיינים של ניתוח התנהגות יישומי
(Bear, Wolf & Risely 1968)

מאמר זה התפרסם בהוצאה הראשונה של כתב העת לניתוח התנהגות יישומי Journal of Applied Behavior Analysis ומהווה אבן יסוד של התחום וקריאת חובה לעוסקים בניתוח התנהגות יישומי. שבעת המאפיינים שתוארו בשנת 1968 הינם רלוונטיים גם כיום. מנתחי התנהגות בין אם בעבודה הקלינית, הנחייה לאחרים או במחקר, צריכים להתבסס על מאפיינים אלו בעבודתם

דרך קיצור לזכור את שבעת המאפיינים -  GET A CAB

מאוחר יותר פורסמו חמישה מאפיינים מרכזיים נוספים של התחום, אשר חשובים לא פחות (Heward, 1985):

  1. אחריותיות (Accountability) - מחויבות ליעילות, מיקוד במשתנים סביבתיים נגישים ואמינים, אשר משפיעים על התנהגות והסתמכות על מדידה ישירה ועקבית.  

  2. ציבורי (Public) - תחום שהינו "שקוף" ונגיש לכולם, ללא הסברים מיסטיים.  

  3. ניתן ליישום (Doable) - תחום פרגמטי, אשר כולל תהליכים שניתנים ליישום על ידי אנשי מקצוע כגון מורים וגננות, הורים ומטופלים עצמם.

  4. אופטימי (Optimistic) - לכל אחד יש פוטנציאל ללמוד, מדידה ישירה ועקבית מאפשרת לזהות שינויים קטנים, שימוש מוצלח בתהליכים התנהגותיים מגבירים אופטימיות וישנם דוגמאות רבות לשימוש מוצלח בתהליכים התנהגותיים עבור מטופלים אשר נחשבו לפני כן כבלתי ניתנים ללמידה.

  5. מעצים (Empowering) - ניתוח התנהגות יישומי זו גישה שעובדת! כאשר יש הצלחות, גם אם קטנות בהתחלה, אנשים אשר משתמשים בידע ההתנהגותי לשם שיפור התנהגויות של אנשים אחרים שחשובים להם, הם מרגישים מועצמים.  

bottom of page